MYŠKY

3. Třída Myšky

Paní učitelky: Bc. Miroslava Majerová, Kateřina Volrábová, AP: Zuzana Kyrianová

Záměr třídy: Záměrem třídy je hravou formou vést děti k získávání vědomostí, dovedností, návyků a postojů přiměřených jejich věku, jejich individuálnímu osobnímu potenciálu, rozvíjet vzájemnou kooperaci, ohleduplnost, respekt a samostatnost. Předškolní děti v fyzické, psychické a sociální oblasti připravit na vstup do ZŠ.