HISTORIE

První mateřská škola (dále pouze MŠ) v Chotěšově byla provozována v 1.poschodí domu čp. 75 na náměstí 1. máje. Z dostupných zdrojů jsme bohužel nevypátrali od kdy.
V roce 1912 byla nově zřízena německá MŠ, tzv. Kindergarten, v domě čp. 224 (dnes Refeka) a byla v provozu až do konce války. Po osvobození v roce 1945 MŠ zůstala po úpravách v této budově jako česká.

Na počátku šk. roku 1945-46 bylo do MŠ zapsáno 29 dětí a první učitelkou zde byla p. Helena Hlaváčová.
Během následujících roků, kdy došlo k osídlování Chotěšova, rapidně přibylo i dětí navštěvujících MŠ. Postupně se tak otevřelo II. a III. oddělení. V roce 1947 bylo zapsáno 115 dětí a prostory MŠ už nebyly dostačující. Bylo proto otevřeno i IV. oddělení v domě čp. 190 v Demuthově domě, lidově v „demuťáku“.
Počet dětí stále rostl, v září roku 1949 byl zapsán historicky největší počet dětí – 133. Děti byly rozděleny do tříd podle věku. Postupně byla rodičům nabízena celodenní péče o jejich ratolesti i se stravou.

Děti společně s učitelkami často vystupovaly na veřejných oslavách, předváděly své umělecké či sportovní umění. U občanů měly velký úspěch, za předvedené výkony byly často odměňovány dárky od různých sdružení.

Pravidelně se připravovaly na tradiční dětské svátky (Mikulášské nadílky, Vánoce, Velikonoce, Týdny dětské radosti, Svátky matek / MDŽ), ale též se aktivně podílely na každoročních politických oslavách (Vítězný únor, májové oslavy, Hovory o Stalinovi).

Od 50. let počet dětí v MŠ začal klesat. V 70. letech se jejich počet pohyboval okolo 75.

V roce 1986 byla slavnostně otevřena budova MŠ v Luční ulici čp. 590. Kromě chotěšovských dětí sem od 1.9. nastoupily též děti dosud navštěvující MŠ v Mantově.
Mantovská MŠ byla provozována od roku 1945, sídlila v budově čp. 112 a navštěvovalo ji 23 – 45 dětí. První učitelkou byla p. Vlasta Pavková.

Od roku 1989 v novém politickém zřízení došlo i v mateřských školách ke značným změnám. Odstranily se metody napodobující školní vyučování a více se začaly uplatňovat hravé formy výchovně vzdělávací práce.
V 90. letech přihlášených dětí do MŠ stále ubývalo, v letech 1997 a 2000 byl zapsán dosud nejmenší počet dětí – 60, v roce 1991 proto byla uzavřela jedna třída MŠ, provoz MŠ byl pouze na tři třídy. Prostory čtvrté třídy byly pronajímány jako provozovny nebo skladové prostory.

Dne 1.1.2002 vstoupila MŠ do právní subjektivity, tzn. začala si rozhodovat, ale též zodpovídat za hospodaření a vnitřní strukturu školy.
V novém tisíciletí začal počet zapsaných dětí do MŠ stoupat, a proto v roce 2007 byla opravena a nově vybavena opět IV. třída. V současné době jsou tedy k dispozici 5 tříd. Celková kapacita MŠ 100 dětí je od zprovoznění nové budovy MŠ zcela naplněna až ve šk. r. 2010/11. Od 1. 9. 2013 je kapacita MŠ menšími stavebními úpravami navýšena na 112 dětí a je plně využita i ve šk. r. 2014/15.

Informace byly čerpány z kroniky obce Chotěšov a kronik Mateřské školy Chotěšov a Mantov. Kroniky mateřských škol od r. 1945 jsou uloženy v MŠ Chotěšov.