ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád čj. 5/23

(podle § 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Školský zákon)

I. Práva dětí a jejich zákonných zástupců

1.      Od data uvedeného na Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se    

            zúčastňovat předškolního vzdělávání v MŠ Chotěšov.

      2.   Být informován o cílech předškolního vzdělávání na škole a na třídě.

3.      Být  předem informován o mimořádných akcích školy a třídy.

4.      Být informován o výsledcích vzdělávání zjištěných výchovně vzdělávací prací.

5.      Zúčastňovat se akcí pořádaných školou.

      6.   Spolurozhodovat o činnostech a akcích školy.

7.      Respektovat individuální potřeby dětí.

8.      Respektovat individuální předpoklady, možnosti a zvláštnosti jednotlivých dětí.

9.      Seznamovat se s nezkreslenými informacemi o životě kolem sebe.

10.  Rozvíjet osobnost dítěte zúčastňováním se mnohostranné nabídky při výchovně vzdělávací činnosti třídy a školy.

11.  Mít dostatek času a prostředků pro spontánní hru, pro její rozvinutí a dokončení.

12.  Děti mají právo na porozumění, uznání a ocenění úspěchu či úsilí.

13.  Zákonný zástupce dítěte, který nemá dítě ve své péči a není omezen soudem v rodičovské zodpovědnosti, může vykonat osobní návštěvu svého dítěte po předchozí domluvě s ředitelkou školy (MPSV, odbor rodiny a dávkových systémů, čj. 2011/78913-217).

 

II. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1.      Nepřítomnost dítěte v MŠ omluvit osobně nebo telefonicky (tel.: 377 900 805,

            377 900 969, 739 456 410) kterémukoliv zaměstnanci školy do 8,00 hod. daného dne,

            nejpozději do 14 dnů nepřítomnosti dítěte.

2.      Nepřítomnost dítěte delší než 10 pracovních dní je nutné omluvit písemně, je možno na předtištěných omluvenkách, děti vzdělávané v posledním ročníku předškolního vzdělávání je nutné omlouvat každý den nepřítomnosti   s výjimkou dnů, kdy jsou v ZŠ Chotěšov prázdniny nebo ředitelské volno.

3.      Hradit úplatu za předškolní vzdělávání, tzv. školkovné ve výši podle „Rozhodnutí ředitelky školy“ převodem na účet č. 2200202108/2010 s variabilním symbolem dítěte.

4.      Měsíčně hradit stravné  převodem na účet č. 2200202108/2010 s variabilním symbolem dítěte.

     5.      Zaplatit zálohu na stravné ve výši stravného na 23 dní převodem na účet č. 2200202108/2010 s variabilním symbolem dítěte.

6.      Po příchodu do MŠ a převlečení dítěte v dětské šatně předat dítě pedagogovi.

7.      Zákonní zástupci dítěte informují pedagogy o zdravotním stavu dítěte a jeho změnách a problémech.

8.      Nahlásit případné změny jména, bydliště, telefonu, telefonu do zaměstnání zákonných zástupců.

9.      Zákonní zástupci jsou povinni dbát o tělesnou čistotu dítěte, o čistotu prádla a  oblečení dítěte. V případě výskytu vší nebo jiných cizopasníků u dítěte jsou rodiče povinni si dítě nechat doma do celkové likvidace nežádoucího hmyzu, jeho zárodků, mrtvých vajíček ap.

10.  Vést děti tak, aby dodržovaly osobní hygienu, používaly WC, dokázaly vyjádřit svoji potřebu, přání a byly samostatné na úrovni svého věku.

11.  Obuv, tepláky, pyžamo, popř. další osobní věci označit značkou dítěte.

12.  Udržovat čistotu v budově MŠ a v okolí zařízení.

13.  Chovat se ukázněně.

14.  Zákonní zástupci dítěte se prokazatelně (podpisem) seznámí s aktuálním školním řádem.

15.  Zákonní zástupci nezajíždějí do areálu MŠ motorovými dopravními prostředky. Zajíždět lze pouze ve výjimečných případech, např. při odvozu nemocného nebo dopravě těžce a středně těžce tělesně postiženého dítěte.

16.  Zákonný zástupce po převzetí dítěte je plně zodpovědný za jeho chování a bezpečnost.

17.  Dětem, které mají v MŠ vlastní kolo, je zákonný zástupce povinen dát dítěti také helmu a kolo udržovat v nezávadném stavu.

18.  Udržovat pořádek ve svém šatnovém boxu.

19.  V povinném předškolním vzdělávání se vzdělávají dětí ve 3. ročníku mateřské školy v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

20.  Minimální doba rozsahu povinnosti předškolního vzdělávání je od 8,00 do 12,00 hod.

21.  Mít v MŠ dostatek náhradního oblečení, popř. nezbytných osobních potřeb.

22.  Do mateřské školy vstupují pouze zdraví dospělí a zdravé děti, tzn. i bez příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, bolesti svalů, kloubů, ztráta chuti, čichu apod.).

23.  Dospělý bezodkladně vyzvedne z mateřské školy dítě, u kterého se během pobytu v mateřské škole vyskytnou příznaky infekčního onemocnění.

24.  Pro vstup do MŠ s přetrvávajícími příznaky jako rýma, kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění je nutné tuto skutečnost doložit potvrzením od praktického nebo dětského lékaře.

25.  Dítě s teplotou, rýmou, kašlem, bolestí v krku, bolestí hlavy, průjmem, bolestmi svalů, kloubů, ztrátou chuti, čichu apod. zůstává v domácím léčení nejméně 3 dny do úplného ukončení příznaků onemocnění.

III. Povinné předškolní vzdělávání

       1. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje  v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech,

           kdy je dána  povinnost předškolního vzdělávání v rozmezí od 8.00 hod do 12,00  hod.

       2. Je povinností omlouvat každý den nepřítomnosti dítěte přihlášeného k povinnému

           předškolnímu vzdělávání mimo období školních prázdnin v souladu s aktuální

          vyhláškou o organizaci školního roku v základních a středních školách a v souladu s

          rozhodnutím ředitele ZŠ Chotěšov o ředitelském volnu.

          Ředitel mateřské školy,  je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

          Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů

          ode dne výzvy.

 

IV. Pravidla vzájemných vztahů dětí, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

1.       Po domluvě s učitelkou na třídě může zákonný zástupce navštívit své dítě v kteroukoliv denní dobu.

2.       Pedagogický pracovník se k dítěti chová přátelsky, vytváří u dítěte pocit jistoty,

umožňuje dítěti se rozvíjet podle jeho individuálních zvláštností.

3.       Informace o výsledcích vzdělávání dítěte předává pedagogický pracovník při

přebírání a předávání dítěte nebo jindy po domluvě s učitelkou.

4.       Dodržovat předem dohodnutá, vyjasněná a pochopená pravidla chování, dodržovat zásady slušného chování.

5.       Podporovat dětskou samostatnost a zaujímání vlastních názorů.

6.       Vytvářet vlídné, laskavé, přátelské prostředí.

7.       Respektovat a podporovat dětská přátelství.

8.       Respektovat osobní a osobnostní odlišnosti (rozdílný vzhled, chování, dovednosti apod.)

9.       Při řešení konfliktů přijmout kompromis, dohodu.

10.   Vzájemně spolupracovat.

11.   Respektovat potřeby jiného dítěte.

12.   Ve spolupráci rodiny a školy oboustranně zajišťovat jednotnou výchovu dětí a informovanost o průběhu výchovně vzdělávací práce a zdraví dítěte.

13.   V prostorách MŠ, kde není v danou dobu provoz, není dovoleno dětem a veřejnosti se zdržovat a manipulovat s předměty a hračkami, které jsou majetkem školy.

14.   Dětem je umožněno po konzultaci s učitelkou  používání bezpečné specifické osobní pomůcky nebo hračky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

V.  Provoz a vnitřní režim školy

      1.   Do MŠ se přijímají pouze děti zdravé. Pokud při přebírání od rodičů dítě jeví známky

            nemoci, dítě není vpuštěno do třídy.

2.   Provoz MŠ je v pracovních dnech od 6,00 h. do 16,00 h.

Děti přicházejí do MŠ od 6,00 do 8,00 hod. Na základě předběžného oznámení rodičů (nejpozději do 8,00 h. daného dne) je možné dítě přivést v 11,30 h. V jinou dobu pouze z vážnějších důvodů. Rodiče předají dítě učitelce, která má službu. Děti mohou odcházet z MŠ po obědě od 12,15 do 12,30 h. nebo po odpolední svačině od 14,45 do 16,00 h.  Po domluvě s pedagogy i v jinou dobu. Při vyzvedávání dítěte rodiče zazvoní na zvonek u šatny a počkají, až jim učitelka dítě vydá.

      3.   Děti se předávají pouze osobám uvedeným v evidenčním listu dítěte.

4.      Děti jsou rozděleny do pěti tříd.

5.      Ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ:

a) jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní  

      předškolního vzdělávání, tj. docházky do MŠ, po dobu delší než 2 týdny

b) jestliže zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (§ 35 zákona 561/2004 Sb.).

6.      Zákonným zástupcům, kteří nenapravili své povinnosti z uplynulého období vůči MŠ Chotěšov, okres Plzeň-jih podle § 35 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (platba stravného a školkovného), nebude přijato dítě do MŠ.

7.      Za zdravou výživu dětí zodpovídá vedoucí školní jídelny. Děti dostávají od 7,00 h. a pak v průběhu celého dne denní pití, od 8,45 h. dopolední přesnídávku, od 11,45 h. oběd, od 14,20 h. odpolední svačinu.

8.      Finanční hodnota stravného:

                                        děti do 6ti let        děti s odkladem šk. docházky = starší než 6 let

      Přesnídávka                11,-                              12,-

      Oběd                           21,-                             27,-

      Odpol. svačina              9,-                               9,-

       Pití                               4,-                               4,-

       Celodenní stravné      45,-                             52,-

      Do prvního dne, kdy dítě zahájí docházku do MŠ, zákonní zástupci dítěte uhradí

      zálohu na stravné ve výši za 23 dní celodenního stravného. Po ukončení každého

      měsíce zaplatí částku za uskutečněné stravné za dny, kdy dítě bylo uplynulý měsíc

      přítomno v MŠ, popř. za 1. den neomluvené nepřítomnosti (viz IV./ 11).

      Záloha na stravné se vyúčtovává za poslední měsíc docházky dítěte do MŠ.

      Dítěti se započítává dotované stravné za první den neomluvené nepřítomnosti. V tento

      den si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout oběd a odpolední svačinu v 11,45 h.

      ve třídě svého dítěte do čistých jídlonosičů, pokud dítě nestačí do 8,00 h. omluvit.

      9.   O letních prázdninách chodí do MŠ pouze děti zaměstnaných zákonných zástupců.

            Během školního roku se může předběžně zjišťovat závazná docházka dítěte v dané

dny, např. prázdniny v průběhu šk. roku. Pokud se k docházce na tyto dny přihlásí

méně než 10 dětí, provoz školy se na tyto dny uzavírá.

     10.  Výchovně vzdělávací práce v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro

      předškolní vzdělávání.

     11.  Děti oslovují zaměstnance školy pan – paní a připojí funkci nebo jméno zaměstnance.

     12.  Zahrada MŠ slouží výhradně účelům školy a není přístupná veřejnosti. Děti

      navštěvující MŠ mohou zařízení zahrady využívat pouze v době, kdy jsou v péči

      školy.

     13.  Zaměstnanci školy se stravují podle vyhlášky MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na

      závodní stravování a jejich úpravě v příspěvkových organizacích zřízených územními

      samosprávnými celky ve znění pozdějších předpisů.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

_______________________________________________________________________________________________________________

1.      V budově MŠ a v celém objektu školy je zakázáno kouřit.

2.      Do MŠ je zakázáno vnášet a používat jakékoli předměty a prostředky související s drogami.

3.      Z hygienických důvodů je zakázáno do areálu MŠ vodit zvířata (psy, kočky ap.)

4.      Při odchodu dítěte z MŠ předávají pedagogové dítě pouze osobě uvedené v Evidenčním listu dítěte.

5.      Učíme děti bránit se násilí, ubližování, ponižování jiného dítěte.

6.      Konflikty řešíme po zjišťování a pokud možno po zjištění příčin jejich vzniku.

7.      Poučujeme děti o možných nebezpečných situacích a dětem dostupných způsobech, jak se chránit (bezpečné chování na školní zahradě a mimo ni, vzájemné vztahy mezi dětmi, dopravní situace, manipulace s některými hračkami, předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požáry, povodněmi a jinými nebezpečnými situacemi a dalšími nepříznivými přírodními a povětrnostními jevy apod.).

8.      Rozlišujeme aktivity, předměty, které mohou zdraví jednotlivce a okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, upozorňujeme na ně.

9.      Všem dětem bez rozdílu jsou nabízeny a umožňovány aktivity vedoucí k rozvoji osobnosti dítěte s využitím hraček, pomůcek, materiálů, zařízení a prostoru MŠ.

10.  Děti jsou vedeny k bezpečnému chování k sobě a k ostatním dětem a dospělým.

11.  V případě, že má dítě teplotu nebo je jinak zdravotně indisponováno během doby pobytu v MŠ, jsou zákonní zástupci o jeho stavu neprodleně informováni. Zákonní zástupci jsou pak povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době.

12.  Zákonní zástupci jsou povinni zajistit bezpečnou obuv a vhodné oblečení, tj. bačkory nebo jinou obuv s patou  pro pohyb v prostorách MŠ, sportovní nebo pevnou obuv s patou na pobyt venku, oblečení podle počasí.

13.  Po použití WC, zejména v nepřítomnosti pedagoga při odchodu domů, splachovat.

 

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

1.      Šetrné zacházení s pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby, s knížkami apod.,

      které jsou majetkem školy.

2.      Šetrné zacházení s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby,

      s knížkami, oblečením apod.

3.      Při opakovaném úmyslném ničení  majetku školy zákonní zástupci dítěte zajistí

      opravu nebo finanční náhradu poškozeného majetku.

VIII. Individuální vzdělávání

      1.  Individuální vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb, § 34b) v aktuálním znění a

           vnitřní směrnicí Mateřské školy Chotěšov o individuálním vzdělávání čj. 2/17.

      2.  Způsob ověřování  úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

           rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

            a) Zákonný zástupce se dostaví s individuálně vzdělávaným dítětem do mateřské školy

                v uvedený den a hodinu.

            b) Dítěti budou nabídnuty hry a činnosti adekvátní k předpokládané vývojové úrovni

                dítěte podle věku.

            c) Nejméně jeden pedagogický pracovník mateřské školy bude s dítětem uskutečňovat

                 hry a činnosti  bez pomoci a ovlivňování zákonným zástupcem.

            d) Ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání proběhne ve druhé polovině listopadu daného školního roku.

            e) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni den předem potvrdit účast na ověřování

                úrovně očekávaných výstupů.

IX. Závěrečná ustanovení

1.      Tento školní řád je platný od 4.9.2023

V Chotěšově  3.8.2023                                               

                                                                                                                Jaroslava Weberová

                                                                                                                       ředitelka MŠ