Směrnice – přijímaní dětí

Vnitřní směrnice o přijímání dětí do MŠ čj. 6/23

Mateřská škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Účinnost: od 4.8.2023

Skartační znak: S5 po ztrátě platnosti

Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy se řídí školským zákonem č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zpravidla v dubnu nebo v květnu aktuálního školního roku, a zveřejní je prostřednictvím plakátů a internetových stránek školy https://www.mschotesov.cz.
 2. Do určitého termínu zákonní zástupci odevzdají v MŠ vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, „Evidenční list dítěte“, „Souhlas s nakládáním s osobními údaji dítěte“. Ke kontrole údajů předloží rodný list dítěte.
 3. Děti jsou přijímány zpravidla ve věku od tří do šesti let tělesně, smyslově a duševně zdravé. Děti musí být řádně očkované podle § 50 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Přijetí dítěte s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením rozhodne ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.
 4. V „Žádosti o přijetí dítěte ..“ jednají oba zákonní zástupci nebo jeden ze zákonných zástupců vyplňuje „Zmocnění k zastupování“.
 5. Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání kapacitu školy, bude ředitel školy rozhodovat podle těchto kritérií v uvedeném pořadí:
  1. děti od 5ti let věku (k 31.8. aktuálního roku) podle § 34, odst. 3, zákona 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů s trvalým bydlištěm v obci Chotěšov a spádových obcích
  2. děti s celodenní docházkou a bydlištěm v Chotěšově a spádových obcích, a to v pořadí dle data narození od 2,5letých dětí, starší dítě má přednost před mladším
  3. děti s polodenní docházkou, přednost má starší dítě před mladším s bydlištěm v Chotěšově a spádových obcích
  4. děti s celodenní docházkou s bydlištěm mimo obec Chotěšov a spádových obcích, starší dítě má přednost před mladším
 6. Děti od 3 do 2,5 roku věku budou přijímány v případě volné kapacity MŠ a za předpokladu, že od počátku budou připraveny plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání především v oblasti sebeobsluhy (používání toalety, stolování, oblékání).
 7. Pokud se na jedno poslední místo hlásí dvě děti se stejným dnem narození a bydlištěm ve stejné obci, má přednost dítě:
  a) jehož sourozenec je již přijat do MŠ
  b) rozhoduje los
 8. V mimořádných případech může být dítě přijato i během školního roku, pokud je volná kapacita školy.
 9. Zákonným zástupcům, jejichž dítě nebude přijato, je umožněno dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním „Rozhodnutí“ vyjádřit se k podkladům „Rozhodnutí“. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům dítěte po předchozí telefonické domluvě předáno v daný den a hodinu.
  Doručování rozhodnutí lze řešit i poštou podle § 20 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řízení.
  Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ odvolacím orgánem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Po uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.
 10. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje ve správním řízení podle § 165, odst. 2 b) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon.
  Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn v MŠ na vývěsní tabuli „strom“ a na https://www.mschotesov.cz do 30ti dnů od termínu určeného pro zápis dětí do MŠ.
  Doklad o rozhodnutí přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze zákonným zástupcům předat osobně.
 11. K ověření místa bydliště dítěte může ředitelka MŠ vyžádat doklad, který dokazuje trvalé bydliště dítěte, např. nájemní smlouvu a doklad ohlašovny pobytu vydaného Obecním úřadem v Chotěšově.
 12. Děti z cizích obcí mohou být přijímány na dobu určitou.
 13. Pokud Obecní úřad Chotěšov vydá potvrzení zákonným zástupcům dítěte prokazující stavbu rodinného domku v katastru obce čekající na kolaudační řízení a přidělení čísla popisného, bude na dítě nahlíženo jako na dítě s trvalým bydlištěm v katastru obce.

3.8.2023

Jaroslava Weberová
ředitelka MŠ