Směrnice – o individuálním vzděláváním

Vnitřní směrnice o individuálním vzdělávání čj. 2/17

podle § 34b)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mateřská škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Účinnost: od 1. 5. 2017

Platnost: od 1. 9. 2017

Skartační znak: S5 po ztrátě platnosti

  1. Individuální vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
  2. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli mateřské školy.
  3. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání se řídí §34b), odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb , školského zákona v aktuálním znění.
  4. Ředitel mateřské školy doručí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno.
  5. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku , případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
  6. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte při ověření.
  7. Ředitel mateřské školy může ukončit individuální vzdělávání podle § 34b), odst. 4, 5, 6 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona.

V Chotěšově 28.4.2017

Jaroslava Weberová
ředitelka MŠ